Training: Addressing gender issues and gender-based violence in Albania

Image
ACGJ

Center for Gender Justice in Albania , a member of the Anna Lindh Foundation in Albania organized the training on "Addressing gender issues and violence against women".

The training was done in collaboration with another Network member, "Aleksandër Moisiu" University, at the Faculty of Political Sciences and Law.

Seventy (70) students of psychology and law were trained on gender issues. The training provided a gender perspective to the students, which as reported, have little to no knowledge at all, law students in particular.

The Center works with cases of domestic and gender-based violence, and that is an added value of the training as they have hands-on experience and shared practical examples with the students.

The direct result of the training was the provision of support and the referral of a case that was subject to domestic violence.

The training was supported by the Anna Lindh Foundation through the Network Engagement Scheme, which is implemented by the Head of the Network.

#WeareALF #albaniannetwork #genderjustice #training #UAMD #students #civilsociety

--- Albanian---

Center for Gender Justice in Albania realizoi trajnimin me temë “Adresimi i çështjeve gjinore dhe dhunës ndaj grave në Shqipëri”.

Trajnimi u realizua në bashkëpunim me Universiteti "Aleksandër Moisiu" Durrës (anëtar i Rrjetit) në Fakultetin e Shkencave Politiko-Juridike të këtij Universiteti.

70 studentë të drejtësisë dhe psiklologjisë nga ky Fakultet janë trajnuar për çështjet gjinore.

Trajnimi ka shërbyer për të shtuar njohuritë e studentëve, të cilët nuk kanë pasur njohuri të mjaftueshme në këtë drejtim.

Qendra për Drejtësi Gjinore punon konkretisht me raste të dhunës në familje dhe dhunës me bazë gjinore, vlerë e shtuar kjo për të ofruar shembuj praktikë, të cilët ndihmojnë studentët në aftësimin në e tyre si profesionistë të ardhshëm.

Rezultat i drejtëpërdrejtë i trajnimit ka qenë ofrimi i mbështetjes dhe referimi i një rasti që ishte subjekt i dhunës në familje.

Trajnimi u mundësua me mbështetjen financiare të Anna Lindh Foundation nga Skema e Angazhimit të Rrjetit, që zbatohet nga Drejtuesi i Rrjetit.

#WeareALF #albaniannetwork #genderjustice #training #UAMD #students #civilsociety