CSDC Awareness rising and cleaning campaign in Durrës

Image
csdc

Civil Society Development Center (CSDC) Durrës, in the framework of the Network Engagement Scheme, organizes a cleaning action on the pine area at the Youth Sector, in Durres on 18.02.2023, at 10:30.

The aim of the activity is to clean the pine area in the Durres Youth Sector. Based on the studies carried out by the environmental organizations working in the Durres Municipality, as well as on the waste management plan of the city, it results that this area is constantly polluted, due to the carelessness of the people who frequent it, but also live around the aforementioned area.

The purpose of this activity is to make the young participants aware of the importance of preserving ecosystems and the impact that human footprints have on the environment.

The activity will start with a workshop in the premises of the organization, to explain the terms and concrete steps that must be taken for the preservation of ecosystems and the importance of the environment as an intermediate sector between health and economy, and will conclude with the cleaning of the area and the placement of signs with awareness inscriptions for keeping the environment clean.

The cleaning of the area will be done in cooperation with Durrës Municipality, in particular one of the subordinate institutions in the municipality responsible for city cleaning.

For all those who want to contribute, the departure will take place from the offices of CSDC Durrës at 10:00 am.

The youth of the Durrës Local Council and civil society activists will be provided with the necessary tools for cleaning, gloves and bags. After the cleaning is done, the bags will be collected and then transported by the municipality staff.

----Albanian ---

CSDC Durres, në kuadër të aktiviteteve të financuara nga Skema për Angazhimin e Rrjetit, organizon pastrimin e zonës së pishave në Sektorin Rinia, Durrës në datën 18.02.2023, ora 10:30.

Aktiviteti synon pastrimin e zonës së pishave në Sektor Rinia Durrës. Nisur nga studimet e kryera nga organizatat mjedisore qe punojne ne Bashkine Durres dhe nga plani menaxhues i mbetjeve te qytetit rezulton që kjo zonë është vazhdimisht e ndotur, për shkak të pakujdesisë së njerëzve të cilët e frekuentojnë, por edhe banojne rreth zones se siperpermendur.

Qëllimi i këtij aktiviteti është të ndërgjegjesojë të rinjtë pjesëmarres mbi rëndësinë që ka ruajtja e ekosistemeve dhe ndikimi në mjedis që ka gjurma njerëzore.

Aktiviteti do të nisë me një workshop në ambiente mbi termat dhe hapat konkrete që duhen ndërrmarë për ruajtjen e ekosistemeve dhe rëndësinë që ka mjedisi si një sektor i ndërmjetëm midis shëndetësisë dhe ekonomisë dhe do të përmbyllet me pastrimin e zonës dhe vendosjen e tabelave të pecikllazit me mbishkrime sensibilizuese për mbajtjen pastër të mjedisit. Pastrimi i zonës do të bëhet në bashkëpunim me Ndërrmarjen e Pastrim Gjelbërimit në Bashkinë Durrës, si një nga institucionet vartëse në bashki për mbajtjen pastër të qytetit. 

Për të gjithë ata që duan të kontribuojnë, nisja do të bëhet nga zyrat e CSDC Durrës në orën 10:00.

Të rinjtë e Këshillit Vendor Durrës dhe aktivistët e shoqërisë civile do të pajisen me mjetet e nevojshme për pastrim, doreza dhe thasë. Pas kryerjes së pastrimit, thasët do të grumbullohen dhe më pas do t'i transportojë Ndërmarrja e Pastrim-Gjelbërimit.

Në fund të aktivitetit do të zhvillohet një piknik dhe lojë volejbolli me dhe për të rinjtë pjesëmarrës.

#WeareALF #albaniannetwork #youthinaction #CSDC #environment #civilsociety