Capacity building: Constructive debate for social inclusion and intercultural dialogue

الصورة
Trajnim

The two members of the Anna Lindh Foundation network in Albania Center for Education and Social Advancement dhe Qendra Shqiptare për Zhvillimin e Familjes/ACFD will organise two capacity building activities on the topics of constructive debate.

The trainings will take place on February 17 and 22, at the offices of the Albanian Media Institute.

About 15 youngsters will benefit from the trainings. They will learn and practice the skills of constructive debate.

The debating models that young people encounter in media are worrying, as they contain elements of violence, intimidation, violation of the dignity of the person, as well as often hate speech/bullying and attacks on a personal level.

These unhealthy and disturbing models must be challenged and replaced with positive models, as they emphasize social exclusion and discrimination of persons due to culture, origin, appearance, political and/or religious beliefs, etc.

Participants will develop several skills, such as communication, listening and debating, time management and teamwork, which will help them engage in useful and healthy discussions, while promoting social diversity.

The training was supported by the Anna Lindh Foundation through the Network Engagement Scheme, which is implemented by the Head of the Network.

#AnnaLindhFoundation #youthdevelopment #albania #CESA #ACFD #constructivedebate #socialinclusion

----- Albanian ----- 

Trajnim: Debati konstruktiv për promovimin e diversitetit kulturor dhe përfshirjes sociale 

Dy antëtarët e rrjetit të Fondacionit Anna Lindh Shqipëri, Center for Education and Social Advancement dhe Qendra Shqiptare për Zhvillimin e Familjes/ACFD, organizojnë trajnimet për ngritjen e kapaciteteve të të rinjve mbi debatin kontruktiv.

Trajnimet do të zhvillohen në datat 17 dhe 22 Shkurt, tek zyrat e Drejtuesit të Rrjetit.

Rreth 15 të rinj dhe të reja do të përfshihen në këto trajnime, ku do të mësojnë dhe praktikojnë aftësitë e debatit konstuktiv.

Modelet debatuese me të cilat përballen të rinjtë në Shqipëri janë shqetësuese, pasi përmbajnë elemente të dhunës, intimidimit, cënimit të dinjitetit të personit, si edhe shpeshherë gjuhë urrejtje/bullizim dhe sulme të nivelit personal.

Këto modele të pashëndetshme dhe shqetësuese, duhen sfiduar dhe zëvendësuar me modele pozitive, pasi theksojnë përjashtimin social dhe diskriminimin e personave për shkak të kulturës, origjinës, pamjes së jashtme, bindjeve politike dhe/ose fetare, etj.

Pjesëmarrësit do të zhvillojnë disa aftësi, si ato komunikuese, dëgjuese dhe debatuese, të menaxhimit të kohës dhe të punës në grup, që do t’i ndihmojnë ata të përfshihen në diskutime të dobishme dhe të shëndetshme, njëkohësisht që promovojnë diversitetin shoqëror.

Trajnimet do të mundësohen nga mbështetja financiare e Anna Lindh Foundation përmes Skemës për Angazhimin e Rrjetit, që zbatohet nga Drejtuesi i Fondacioni Anna Lindh - ALF - Rrjeti Shqiptar.

#AnnaLindhFoundation #youthdevelopment #albania #CESA #ACFD #constructivedebate #socialinclusion